Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20, 
        N 21-22, ст.144 ) 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами 
  N 2424-IV ( 2424-15 ) від 
04.02.2005, ВВР, 2005, N 11, ст.205 
  N 2452-IV ( 2452-15 ) від 
03.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.257 
  N 2454-IV ( 2454-15 ) від 
03.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.259 
  N 2505-IV ( 2505-15 ) від 
25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19, 
                                                           ст.267 
  N 2664-IV ( 2664-15 ) від 
16.06.2005, ВВР, 2005, N 31, ст.420 
  N 2668-IV ( 2668-15 ) від 
16.06.2005, ВВР, 2005, N 29, ст.384 
  N 2705-IV ( 2705-15 ) від 
23.06.2005, ВВР, 2005, N 33, ст.427 
  N 2738-IV ( 2738-15 ) від 
06.07.2005, ВВР, 2005, N 34, ст.434 
  N 3164-IV ( 3164-15 ) від 
01.12.2005, ВВР, 2006, N 12, ст.101 
  N 3201-IV ( 3201-15 ) від 
15.12.2005, ВВР, 2006, N 13, ст.110 
  N 3202-IV ( 3202-15 ) від 
15.12.2005, ВВР, 2006, N 14, ст.117 
  N 3205-IV ( 3205-15 ) від 
15.12.2005, ВВР, 2006, N 14, ст.118 
  N 3480-IV ( 3480-15 ) від 
23.02.2006, ВВР, 2006, N 31, ст.268 
  N 3528-IV ( 3528-15 ) від 
15.03.2006, ВВР, 2006, N 34, ст.291 
  N 3541-IV ( 3541-15 ) від 
15.03.2006, ВВР, 2006, N 35, ст.296 
  N  133-V  (  133-16 ) від 
14.09.2006, ВВР, 2006, N 43, ст.414 
  N  358-V  (  358-16 ) від 
16.11.2006, ВВР, 2007, N  2, ст.15 
  N  424-V  (  424-16 ) від 
01.12.2006, ВВР, 2007, N  9, ст.67 
  N  483-V  (  483-16 ) від 
15.12.2006, ВВР, 2007, N  9, ст.77 
  N  549-V  (  549-16 ) від 
09.01.2007, ВВР, 2007, N 12, ст.106 } 
 

     Господарський кодекс   України   встановлює   відповідно   до 
Конституції України ( 254к/96-ВР )  правові  основи  господарської 
діяльності  (господарювання),  яка  базується  на  різноманітності 
суб'єктів господарювання різних форм власності. 

     Господарський   кодекс  України  має  на   меті   забезпечити 
зростання  ділової  активності суб'єктів господарювання,  розвиток 
підприємництва і на цій основі підвищення ефективності суспільного 
виробництва,  його  соціальну спрямованість  відповідно  до  вимог 
Конституції України   (   254к/96-ВР   ),   утвердити   суспільний 
господарський  порядок  в  економічній  системі  України,  сприяти 
гармонізації її з іншими економічними системами. 

                             Розділ I 
             ОСНОВНІ ЗАСАДИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

                             Глава 1 
                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

     Стаття 1. Предмет регулювання 

     1. Цей  Кодекс  визначає  основні  засади  господарювання   в 
Україні  і регулює господарські відносини,  що виникають у процесі 
організації та здійснення господарської діяльності між  суб'єктами 
господарювання,  а  також між цими суб'єктами та іншими учасниками 
відносин у сфері господарювання. 

     Стаття 2. Учасники відносин у сфері господарювання 

     1. Учасниками відносин  у  сфері  господарювання  є  суб'єкти 
господарювання,   споживачі,  органи  державної  влади  та  органи 
місцевого самоврядування,  наділені господарською компетенцією,  а 
також  громадяни,  громадські та інші організації,  які виступають 
засновниками  суб'єктів  господарювання  чи  здійснюють  щодо  них 
організаційно-господарські   повноваження   на   основі   відносин 
власності. 

     Стаття 3. Господарська діяльність та господарські відносини 

     1. Під господарською діяльністю у цьому  Кодексі  розуміється 
діяльність    суб'єктів   господарювання   у   сфері   суспільного 
виробництва,  спрямована на виготовлення та реалізацію  продукції, 
виконання  робіт чи надання послуг вартісного характеру,  що мають 
цінову визначеність. 

     2. Господарська діяльність,  що здійснюється  для  досягнення 
економічних   і   соціальних  результатів  та  з  метою  одержання 
прибутку, є   підприємництвом,   а   суб'єкти   підприємництва   - 
підприємцями.  Господарська  діяльність  може  здійснюватись і без 
мети одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність). 

     3. Діяльність  негосподарюючих   суб'єктів,   спрямована   на 
створення  і  підтримання необхідних матеріально-технічних умов їх 
функціонування, що здійснюється за участі або без участі суб'єктів 
господарювання,    є    господарчим    забезпеченням    діяльності 
негосподарюючих суб'єктів. 

     4. Сферу       господарських       відносин        становлять 
господарсько-виробничі,        організаційно-господарські       та 
внутрішньогосподарські відносини. 

     5. Господарсько-виробничими є майнові та інші  відносини,  що 
виникають   між   суб'єктами  господарювання  при  безпосередньому 
здійсненні господарської діяльності. 

     6. Під  організаційно-господарськими  відносинами   у   цьому 
Кодексі  розуміються  відносини,  що  складаються  між  суб'єктами 
господарювання    та    суб'єктами     організаційно-господарських 
повноважень у процесі управління господарською діяльністю. 

     7. Внутрішньогосподарськими  є відносини,  що складаються між 
структурними підрозділами суб'єкта  господарювання,  та  відносини 
суб'єкта господарювання з його структурними підрозділами. 

     Стаття 4. Розмежування відносин у сфері господарювання з 
               іншими видами відносин 

     1. Не є предметом регулювання цього Кодексу: 

     майнові  та  особисті  немайнові  відносини,  що  регулюються 
Цивільним кодексом України ( 435-15 ); 

     земельні, гірничі, лісові та водні відносини, відносини  щодо 
використання й охорони рослинного і тваринного світу, територій та 
об'єктів природно-заповідного фонду, атмосферного повітря; 

     трудові відносини; 

     фінансові  відносини за участі суб'єктів  господарювання,  що 
виникають у процесі формування та контролю виконання бюджетів усіх 
рівнів; 

     адміністративні та   інші   відносини  управління  за  участі 
суб'єктів  господарювання,  в  яких  орган  державної  влади   або 
місцевого  самоврядування не є суб'єктом,  наділеним господарською 
компетенцією,       і       безпосередньо       не        здійснює 
організаційно-господарських      повноважень     щодо     суб'єкта 
господарювання. 

     2. Особливості   регулювання   майнових   відносин  суб'єктів 
господарювання визначаються цим Кодексом. 

     3. До господарських відносин,  що виникають із  торговельного 
мореплавства і не врегульовані Кодексом торговельного мореплавства 
України ( 176/95-ВР ), застосовуються правила цього Кодексу. 

     Стаття 5. Конституційні основи правопорядку у сфері 
               господарювання 

     1. Правовий  господарський  порядок  в  Україні формується на 
основі   оптимального    поєднання    ринкового    саморегулювання 
економічних   відносин   суб'єктів  господарювання  та  державного 
регулювання макроекономічних процесів,  виходячи з  конституційної 
вимоги  відповідальності  держави перед людиною за свою діяльність 
та визначення України як суверенної і  незалежної,  демократичної, 
соціальної, правової держави. 

     2. Конституційні  основи  правового  господарського порядку в 
Україні становлять:  право власності Українського народу на землю, 
її надра,  атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які 
знаходяться  в  межах  території  України,  природні  ресурси   її 
континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони, що 
здійснюється від  імені  Українського  народу  органами  державної 
влади  і  органами  місцевого  самоврядування в межах,  визначених 
Конституцією України  (  254к/96-ВР  );  право кожного громадянина 
користуватися  природними   об'єктами   права   власності   народу 
відповідно  до  закону;  забезпечення  державою  захисту прав усіх 
суб'єктів   права   власності   і    господарювання,    соціальної 
спрямованості  економіки,  недопущення  використання  власності на 
шкоду людині і суспільству;  право кожного володіти, користуватися 
і    розпоряджатися    своєю    власністю,    результатами   своєї 
інтелектуальної, творчої діяльності; визнання усіх суб'єктів права 
власності  рівними  перед  законом,  непорушності  права приватної 
власності,  недопущення   протиправного   позбавлення   власності; 
економічна   багатоманітність,  право  кожного  на  підприємницьку 
діяльність,  не заборонену законом,  визначення  виключно  законом 
правових  засад  і гарантій підприємництва;  забезпечення державою 
захисту  конкуренції  у  підприємницькій  діяльності,  недопущення 
зловживання   монопольним   становищем  на  ринку,  неправомірного 
обмеження конкуренції та недобросовісної  конкуренції,  визначення 
правил  конкуренції  та норм антимонопольного регулювання виключно 
законом;  забезпечення державою екологічної безпеки та підтримання 
екологічної рівноваги на території України;  забезпечення державою 
належних, безпечних і здорових умов праці, захист прав споживачів; 
взаємовигідне співробітництво з іншими країнами;  визнання і дія в 
Україні принципу верховенства права. 

     3. Суб'єкти  господарювання та інші учасники відносин у сфері 
господарювання здійснюють свою діяльність  у  межах  встановленого 
правового     господарського     порядку,    додержуючись    вимог 
законодавства.